e-m-a.es

Zásady ochrany osobních údajů

Ema Pokorná si je vědoma důležitosti ochrany osobních údajů, a proto zavedla politiku zpracování údajů, jejímž cílem je poskytnout maximální bezpečnost při používání a sběru dat a zaručit soulad s platnými předpisy. V této věci, nařízení (EU) 2016 / 679 ze dne 27. dubna 2016 (RGPD) a Organické právo (ES) 15/1999 ze dne 13. dubna,
Prosince (LOPD) a konfigurace uvedené politiky jako jednoho ze základních pilířů linií činnosti účetní jednotky.
Při procházení webových stránek www.e-m-a.es mohou být osobní údaje požadovány prostřednictvím různých formulářů poskytnutých pro tento účel. Uvedená data budou součástí příslušných souborů v závislosti na určeném a konkrétním účelu, který motivuje k jejich shromažďování.
Tímto způsobem budou spolu s každým webovým formulářem poskytovány konkrétní informace o každém zpracování údajů, přičemž osoba odpovědná za soubor bude společná všem: Ema Pokorná, jakož i místo a forma výkonu práv na přístup, oprava, zrušení, nesouhlas, přenositelnost a zapomnění, které musí být formalizováno prostřednictvím písemného sdělení na výše uvedenou adresu, včetně kopie DNI nebo rovnocenného identifikačního dokumentu.
V případě, že poskytnete své údaje prostřednictvím e-mailové zprávy, budou tvořit součást souboru, jehož účelem bude spravovat váš požadavek nebo komentář, který nám zašlete, přičemž ostatní body uvedené v předchozím odstavci budou použitelné.
Obecné smluvní podmínky služeb Ema Pokorná rovněž obsahují vlastnosti a povahu zpracování údajů, které vyvine v případě, že některou z nich uzavře.
Na druhé straně Ema Pokorná zavedla nezbytná technická a organizační opatření, aby zabránila ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži osobních údajů, které by mohly zúčastněné strany usnadnit v důsledku přístupu do různých částí webové stránky www. ema.es, uplatňující bezpečnostní opatření uvedená v královské vyhlášce 1720/2007,

Opatření a postupy ze dne 21. prosince, kterým se schvalují předpisy pro vývoj organického zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů.

JURISDIKCE
V případě jakýchkoli otázek týkajících se výkladu, použití a souladu s tímto právním oznámením, jakož i nároků, které mohou vzniknout z jeho použití, se všechny zúčastněné strany obrátí na soudce a soudy společnosti XXX a výslovně se zříká jakékoli jiné, co by mohlo odpovídat jim.
.
ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Právní upozornění se řídí španělským právem. Opatření a postupy
.
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
.
1. INFORMACE PRO UŽIVATELE
.
Ema Pokorná dále odpovědná, odpovídá za zpracování osobních údajů uživatele a informuje ho, že s těmito údaji bude zacházeno v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (RGPD) a organického zákona o Ochrana údajů 15/1999 (LOPD) týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volným oběhem, pro které jsou poskytovány následující Informace o zacházení:
.
Účel léčby
.
Reagujte na žádosti o informace a výkon služeb, udržujte obchodní vztah
s uživatelem.
Plánované operace k provedení léčby jsou:
Zasílání komerčních reklamních sdělení e-mailem, faxem, sms, mms, sociálními sítěmi nebo jinými elektronickými či fyzickými prostředky, současnými i budoucími, které umožňují komerční komunikaci. Tato komunikace bude prováděna odpovědným subjektem a bude se vztahovat k jeho produktům a službám nebo jeho spolupracovníkům nebo dodavatelům, s nimiž dosáhla dohody o propagaci. V takovém případě nebudou mít třetí strany nikdy přístup k osobním údajům.
Provádět statistické studie.
Zpracovávat objednávky, požadavky nebo jakýkoli typ požadavku, který Uživatel učiní
prostřednictvím kteréhokoli z kontaktních formulářů, které jsou vám k dispozici.
Kritéria zachování údajů Poskytnuté údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny, po skončení tohoto období budou smazány, přičemž budou přijata příslušná bezpečnostní opatření k zajištění jejich pseudonymizace nebo úplného zničení. pokud na ně nebude vážit žádný nevyřízený závazek.
Datová komunikace
Poskytnuté osobní údaje nebudou přenášeny ani sdělovány třetím osobám, a to ani za účelem jejich ochrany, s výjimkou zákonných povinností.
Práva, která pomáhají Uživatelovi Právo na přístup, opravu, zrušení, odpor, přenositelnost a zapomnění. 

Opatření a postupy
Za účelem uplatnění jakéhokoli práva musí vlastník poskytnout odpovědné straně:
Fotokopie DNI nebo ekvivalentního dokumentu.
Požadavek, ve kterém je specifikován požadavek.
Adresa pro účely oznámení, datum a podpis.
Doklady o vaší žádosti, které případně formulujete.
A nasměrujte je na:
E-mailová adresa: info@e-m-a.es
V případě, že neobdržíte výslovné oznámení od osoby odpovědné za spis, ve stanovených lhůtách, informující o tom, že bylo rozhodnuto o žádosti, může dotčená osoba podat stížnost u Španělské agentury pro ochranu údajů (AEPD – agpd .je)

2. POVINNÁ NEBO VOLITELNÁ POVAHA INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH UŽIVATELEM.
Uživatelé označením odpovídajících polí a zadáním údajů do polí označených v kontaktním formuláři jako povinná nebo uvedená ve formulářích ke stažení výslovně a svobodně a jednoznačně přijímají, že jejich údaje jsou nezbytné pro splnění jejich požadavku. Poskytovatelem, zahrnutí údajů ve zbývajících polích jsou dobrovolné. Uživatel ručí za to, že osobní údaje poskytnuté odpovědnému jsou pravdivé a je odpovědný za sdělení veškerých jejich změn.
Všechny údaje požadované prostřednictvím webových stránek jsou nezbytné pro poskytování optimální služby Uživateli. V případě, že nebudou poskytnuta všechna data, není zaručeno, že poskytované informace a služby budou zcela přizpůsobeny vašim potřebám.

3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.
Že v souladu s ustanoveními platných předpisů o ochraně osobních údajů odpovídá odpovědná strana všem ustanovením předpisů RGPD a LOPD o zacházení s osobními údaji v rámci své odpovědnosti a zjevně se zásadami popsanými v článku 5 směrnice RGPD, u nichž je s nimi zacházeno zákonným, loajálním a transparentním způsobem ve vztahu k zúčastněné straně a přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou zacházeny.

Opatření a postupy
Odpovědná strana zaručuje, že zavedla vhodné technické a organizační politiky pro uplatňování bezpečnostních opatření stanovených RGPD a LOPD za účelem ochrany práv a svobod uživatelů a poskytla jim příslušné informace, aby je mohla uplatnit.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies